GIPO logo

Information om behandling af personoplysninger

I forbindelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse “GDPR”), informerer vi dig om principper for behandling af dine personoplysninger og om dine rettigheder dermed.

1. Den dataansvarlige af dine personoplysninger er Gipo Sp. z o.o med hjemsted i ul. Bohaterów Warszawy 35, 75-211, Koszalin; optaget i Virksomhedsregistret ved Byretten i Koszalin IX. Afdeling af Retsregistret under numret 0000260043.

2. Dataansvarliges kontaktoplysninger: Tlf.: +48 94 340-09-09, e-mail: office@gipo.eu.

3. Vi behandler dine data med følgende formål:
a) for at udføre ordren eller opfylde kontrakten, for hvilken oplysninger blev overført til selskabet, for eksempel for at realisere rekrutteringsprocessen, etablere et forhold, en samarbejdsaftale eller en anden handelsaftale, afhængig af omstændighederne.
b) for at udøve handelsaktiviteten af Selskabet og at yde tjenester omtalt i kontrakter, som er blevet indgået med kunder eller at udføre handlinger på anmodning af kunden eller i forbindelse med indgåelse af kontrakten.
c) Selskabet er underlagt en række retlige forpligtelser, f.eks. som følger af den gældende skattelove, arbejdsret og social sikring og andre myndighedskrav. Selskabet kan også være forpligtet til at udføre opgaver i samfundets interesse, især at forebygge strafbare handlinger. Hvis det bliver nødvendigt, vil vi behandle dine data med henblik på at opfylde kravene pålagt bl.a. af de ovennævnte regler.
d) Vi kan også behandle dine data med følgende formål: identifikation af kunder og deres repræsentanter, overvågning af rettidig betaling af forpligtelser og risikostyring i selskabet, udførelse af opgaver i overensstemmelse med skattelovgivningen.
e) Dine data kan også blive behandlet med henblik på legitim interesser, som realiseres af Selskabet eller en tredjepart, når de bliver nødt til at gøre krav gældende eller at forsvare sig mod krav, til selskabets interne administrative formål, dvs.: personalespørgsmål eller spørgsmål om samarbejde, analyse og selskabets interne rapportering.

4. Du har ret til indsigt i eller berigtigelse, sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling, samt retten til at gøre indsigelse mod behandling, anmode undladelse af behandling og dataportabilitet, samt retten til at trække samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, og retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed – Formand i Kontoret for beskyttelse af personoplysninger.

5. Meddelelse af personoplysninger er frivilligt, men nødvendigt for at udføre de ønskede handlinger eller til at indgå og opfylde kontrakten med Selskabet. Hvis selskabet ikke få de nødvendige oplysninger eller dokumenter, kan selskabet ikke udføre de ønskede handlinger eller indgå og opfylde kontrakter, udføre tjenester.

6. Dine data skal ikke overlades til tredjepart. Modtagere af data er kun institutioner, der er autoriseret i henhold til lov.

7. Dine data skal ikke profileres eller behandles automatisk.

8. Den dataansvarlige har ikke til hensigt at overføre dataoplysninger til et tredjeland eller en international organisation.

9. Persondata skal opbevares i en periode, som er nødvendigt for at opnå formålet med behandlingen i punkt 3, dvs.:
a) for at opfylde kontrakten indgået med selskabet – indtil kontraktens opfyldelse, og derefter i en periode, der er påkrævet efter lov eller for at gennemføre mulige krav;
b) for at opfylde retlige forpligtelser, der påhviler selskabet i forbindelse med driften og opfyldelse af indgåede kontrakter – indtil opfyldelse af selskabets forpligtelser;
c) for behandling, som foretages udelukkende på grundlag af et samtykke – indtil omgående sletning af data på grund af din krav om sletning;
d) indtil opfyldelse af selskabets legitime interesser, som er grundlaget for behandlingen, eller indtil du indsiger en sådan behandling, medmindre der er legitime grund til yderligere behandling:
e) i forbindelse med gennemførelsen af rekrutteringsprocessen – i 6 måneder;
f) i forbindelse med gennemførelsen af fremtidige rekrutteringsprocesser – i 2 år.